DE HAAGSCHE OLIEBOLLENBAKKERIJ

Volg ons op social media!

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan De Haagsche oliebollenbakkerij. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van De Haagsche oliebollenbakkerij deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van De Haagsche oliebollenbakkerij zijn vrijblijvend. De Haagsche oliebollenbakkerij accepteert geen aansprakelijkheid voor schrijf, zet- of drukfouten. De Haagsche oliebollenbakkerij behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail of website is de overeenkomst een feit. De Haagsche oliebollenbakkerij behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4: Bezorg- en administratiekosten

De Haagsche oliebollenbakkerij bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd tijdens de openingstijden en bij voorkeur op het door de klant aangeven tijdstip.

Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Artikel 5: Leveringen

De Haagsche oliebollenbakkerij zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De Haagsche oliebollenbakkerij ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant De Haagsche oliebollenbakkerij daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

 

 

Artikel 6: Betaling

De klant voldoet bij De Haagsche oliebollenbakkerij aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat De Haagsche oliebollenbakkerij een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van De Haagsche oliebollenbakkerij.

Artikel 7: Reclames, garantie en retourgoederen

Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Haagsche oliebollenbakkerij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van De Haagsche oliebollenbakkerij wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Haagsche oliebollenbakkerij. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij De Haagsche oliebollenbakkerijzijn aangemeld. De kosten van retourzendingen komen alle gevallen voor rekening van de klant.

Artikel 7: Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij De Haagsche oliebollenbakkerij te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij De Haagsche oliebollenbakkerij te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Artikel 8: Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van De Haagsche oliebollenbakkerij over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingen heeft voldaan.

Artikel 9: Klantgegevens

Indien de klant aan De Haagsche oliebollenbakkerij opgave doet van een adres is De Haagsche oliebollenbakkerijgerechtigd alle bestellingen aan dat adres te leveren

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Haagsche oliebollenbakkerij is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Haagsche oliebollenbakkerij is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Haagsche oliebollenbakkerij komen. De Haagsche oliebollenbakkerij draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt De Haagsche oliebollenbakkerij eveneens geen verantwoordelijkheid. De Haagsche oliebollenbakkerij is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Haagsche oliebollenbakkerij, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Haagsche oliebollenbakkerij. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door De Haagsche oliebollenbakkerij uitgesloten.

Artikel 11: Diversen

De klant van De Haagsche oliebollenbakkerij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Haagsche oliebollenbakkerij geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Haagsche oliebollenbakkerij garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft De Haagsche oliebollenbakkerij het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat De Haagsche oliebollenbakkerij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan De Haagsche oliebollenbakkerij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Rechten

Alle contacten en transacties met De Haagsche oliebollenbakkerij geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van De Haagsche oliebollenbakkerij. Niets uit uitgaven of publicaties van De Haagsche oliebollenbakkerij mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haagsche oliebollenbakkerij.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Haagsche oliebollenbakkerijen haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14: Gegevens

De Haagsche oliebollenbakkerij

Grote Marktstraat 64, Den Haag tegenover de Primark

V.O.F. J.M. Vermolen & Zn

Boomaweg 97, 2553EB ’s-Gravenhage

KVK: 27120336

BTW: NR 819220966 B01

Bankrekening: IBAN NL87ABNA0887459269